Mobilitet

Baggrund

Mobilitet i en Smart City handler om at løse de stigende udfordringer, der opstår, når byerne fortættes og er i konstant forandring fx med investeringer i sygehuse og etablering af letbaner, supercykelstier og nye vejanlæg.

Fremtidens mobilitetsløsninger er derfor mangefacetteret og skal fokusere på fremkommelighed og tilgængelighed for de mange typer af brugere, både i forhold til det levende erhvervs- og hverdagsliv i byerne og for bl.a. pendlere og turister. Mobilitetsløsningerne skal understøtte mere sammenhængende og bæredygtige transportformer og en smartere afvikling af trafikken i byerne. Det skal være muligt at holde sig konstant opdateret med informationer om trafikforholdene i byerne, så den enkelte borger lettere kan vælge det smarte og bæredygtige transportmiddel.

Med den stadigt stigende udvikling af trådløs teknologi og sensorer, er det nu muligt og mere rentabelt at benytte byens areal og kommunernes ’Big-data’ som udviklingsplatform for smarte mobilitetsløsninger. Det er derfor muligt, at mobilitetsløsningerne kan skabe bedre fremkommelighed og tilgængelighed for den enkelte, uanset om valget af transportmiddel falder på gang, cykel, bil, bus, letbane eller tog.

Byerne står med mange af de samme udfordringer ift. mobilitet, og dem kan vi udvikle smartere løsninger til ved at arbejde med fælles nationale mål. Vi kan sætte en national dagsorden, hvor vi kan øge serviceniveauet og samtidig formindske omkostningerne ved investeringer. Vi kan tilbyde virksomheder flere platforme for test af løsninger og dermed give dem et større marked for potentielle samarbejdspartnere.

Der er flere områder og temaer, som vil være relevante at udvikle løsninger til på tværs af nogle eller alle byerne. Der er f.eks. en lang række tekniske og praktiske områder i "maskinrummet" – i driften, som skal virke, hvis vi skal lykkes med effektiv og målrettet guidning af trafikanter lige fra nationale indberetningsmuligheder ift. ændringer i vejforhold mv. til visualisering og håndtering af store mængder data fra forskellige kilder. På samme måde er det et tværgående fokus at håndtere data om borgernes færden på forsvarlig vis, således at vi kan arbejde med de potentialer, der ligger i f.eks. tracking og måling i byens rum i respekt for beskyttelse af persondata og den enkelte borgers sikkerhed for anonymitet.

Ude i "den virkelig verden" er der potentialer i at se på, hvordan Smart City løsninger kan understøtte byernes infrastruktur. Hvordan kan vi skabe nye måder at optimere brugen af arealerne i infrastrukturen? Hvordan kan vi skabe byer for alle, så tilgængeligheden øges for forskellige målgrupper med forskellige behov? Hvordan kan vi tænke mobilitet som en samlet service? Når man står af toget i København, hvorfor kan en rejse så ikke fortsætte på en bycykel, når den kan fortsætte i en Movia-bus? Og hvordan hænger det sammen med deleøkonomien og andre disruptive modeller, som udvikler samfundet og borgernes færden i byerne?

Status og eksempler fra byerne

I byerne er der forskellige løsninger og tests i gang, som kan understøtte en fælles udvikling af tværgående mobilitetsløsninger. Århus har f.eks. et sensorsystem, der måler rejsehastigheder på indfaldsveje fra åbne Bluetooth enheder – og ligesom i Odense testes der sensorer, som registrerer åbne wifi i trafikken.

I København har man erfaring med trafikregulering via CitySense i forbindelse med events i Parken, og i Odense findes apps med visning af ledige P-pladser og ruteanvisninger, der understøtter de mange ændringer, der sker i forbindelse med anlæg af letbane. I Vejle er der afsat midler til forundersøgelse af et samlet intelligent trafikstyringssystem, og der er et forskningsprojekt i gang – Carbon Track'n'Trace – med DTU og norske NTNU om at måle CO2 niveauet i byen, samt se effekter af ændrede trafikmønstre på CO2 niveauet.

At arbejde med mobilitet knytter sig i høj grad til andre strategiske og politiske fokusområder. Det handler om sundhed, det handler om miljø og det handler om vækst. Sundhed, når man arbejder med at ændre transportvaner, der flytter rejsen fra bil til cykling eller gang. Miljø, når vi lykkes med mere miljøvenlige transportformer og forskellige former for mere bæredygtige deleordninger. Vækst, når vi kan reducere ventetider og køer og anvende den tid mere effektivt, og når vi kan være platform for vækst hos virksomheder.

Kontakt

Odense Kommune koordinerer indsatsen inden for dette tema. Hvis du er interesseret i vide mere, kan du finde kontaktpersonerne på vores kontaktside.