Mennesker

Baggrund

Vores opgave som kommuner er grundlæggende at skabe gode rammer og levere gode ydelser til vores borgere og virksomheder. Afsættet for udvikling af byer og landområder er derfor de behov, ønsker og krav, vores indbyggere har - uanset om det drejer sig om fysisk planlægning, velfærdsservice eller intelligente løsninger. Vi vil skabe gode rammer for borgernes liv og gode rammer for virksomhedernes vækst.

Vi vil som byer introducere ny teknologi og smarte løsninger i tæt dialog og i partnerskab med de personer og aktører, der skal bruge og have gavn af løsningerne. Samskabelse med borgerne er i vores opfattelse nøglen til gode og liveable smarte byer.

Når vi inddrager byens parter, sikrer vi bedre valg af teknologier, bedre anvendelse, bedre effekter og bedre levedygtighed af løsningerne. Vi får også borgere (smart citizens), der kan forstå både risiko og potentialer i ny teknologi, og som kan navigere i det.

Den digitale udvikling kan give en styrke til civilsamfundet gennem nye mobiliserings- og dialogkanaler. Som kommuner må vi forholde os til den nye styrke og bruge det til en bedre dialog og samskabelse, frem for at blive bypasset og gjort irrelevante.

Overordnede mål

Målet er overordnet at skabe gode rammer for liv, arbejde og fritid for vores borgere. Det betyder byer og landområder præget af livskvalitet og bæredygtighed – både socialt, miljømæssigt og økonomisk samt vækst for vores virksomheder.

Gode fællesskaber for borgerne, hvor de kan se at deres holdninger, meninger og kompetencer kan blive omsat til beslutninger og handlinger for en bedre by drevet af demokratiske kræfter, frem for en by, der alene drives af den teknologiske udvikling.

Gennem inddragelse, aktivering og samskabelse kan vi udnytte nye teknologier og de trends, vi ser i krystalkuglen, til at skabe/bevare gode bysamfund og byer.

Vi ønsker at bidrage til at uddanne borgere, der kan:

  • Deltage i det digitale samfund, dvs. har basale digitale færdigheder og en digital dannelse, så de kan kommunikere med offentlige myndigheder

  • Kan gennemskue muligheder og trusler ved det digitale samfund, så de kan begå sig i den smarte by og i digitale sammenhænge

  • Kan være aktive i civilsamfundet – også via digitale platforme

Status og eksempler fra byerne

Danmark er som land netop kendetegnet ved demokratiske og inddragende tilgange i vores udvikling, og i disse år er emnet samskabelse højt på dagsordenen i de danske kommuner. Dette er også tilfældet med ny teknologi og Smart Cities. Vi arbejder med projektmetoder, der sikrer mange platforme for borgerinddragelse (digital, møder mv.), så vi møder borgerne, hvor de er og hvor de er på vej hen. I Danmark er vi allerede langt med at skabe Smart Cities 3.0 – byer, der bygger på samskabelse med borgerne.

Et eksempel er Vejle Kommune, der har Digital Inklusion som et fokusområde, og derfor samarbejder med civilsamfundet om at gøre alle borgere til digitale borgere. Endvidere arbejder Vejle med en digital borgerinddragelsesplatform, der skal understøtte samskabelse, crowdsourcing og -funding som del af en ny kommunal hjemmeside.

Kontakt

Vejle Kommune koordinerer indsatsen inden for dette tema. Hvis du er interesseret i vide mere, kan du finde kontaktpersonerne på vores kontaktside.