Living Labs

Baggrund

Smart City-agendaen vinder frem. Innovationen inden for den digitale teknologi giver nye muligheder for at imødegå de udfordringer, som byerne står over for. Der er behov for at finde nye veje til at fastholde politiske mål og planer i forhold til trængsel, CO2-neutralitet, klimatilpasning, livskvalitet, borgerservice, sundhed, vækst og beskæftigelse. Intelligente løsninger åbner i den sammenhæng for store gevinster.

Kendetegnende ved Smart City-gevinsterne er, at der i mange tilfælde er en ubalance mellem dem, der afholder omkostningerne, og dem, der høster gevinsterne. Samtidig forudsætter realisering af det fulde potentiale, at Smart City-løsninger tænkes på tværs af både forvaltninger og kommunegrænser, og at der tænkes i at skabe synergi, så etableringen samlet set bliver billigere og mere rationel. Det kræver en helhedsorienteret tilgang til offentlig forvaltning.

Living Labs giver mulighed for – uden for laboratorier og i den virkelige by – at teste og demonstrere nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse byerne udfordringer.

Overordnede mål

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i de muligheder, som opbygningen af en dataplatform og en integreret digital infrastruktur med tilhørende sensorløsninger tilbyder for at skabe en bedre og mere ressourceeffektiv by. Smart City skal ses som et værktøj – en teknologisk mulighed – som vi skal udnytte til at skabe livskvalitet og bedre og billigere resultater i forhold til eksisterende strategier. Det betyder, at Smart City ikke er et mål i sig selv, men en metode til bedre at understøtte byernes eksisterende målsætninger.

Living Labs som test- og demonstrationsområder for fremtidens intelligente by har til formål at udvikle ny viden og nye løsninger inden for Smart City og Internet of Things – gerne i partnerskab mellem kommune, private virksomheder og forskningsinstitutioner. De skal være showcases for borgere, politikere og virksomheder fra ind- og udland på, hvad Smart City er og skabe erfaringer med, hvad der med mening kan skaleres til større dele af byen eller anvendes i andre byer.

Status og eksempler fra byerne

I Smartpack-byerne og i andre byer er der etableret en række Living Labs. Nogle af byerne har endda flere Living Labs med forskellige temaer. Fx har DOLL (Danish Outdoor Living Lab) i Albertslund fokus på Smart City-løsninger koblet på mulighederne i forbindelse med belysning.

I København er der i forbindelse med kommunens Smart City-enhed, Copenhagen Solutions Lab, etableret et Street Lab i samarbejde med Cisco, TDC og Citilum, der har til formål at samle viden og erfaring med Smart City-løsninger som fx netværksteknologier, der med fordel kan skaleres op i andre dele af byen. Det gælder fx sensorer til måling af luftkvalitet, intelligente affaldskurve, sensorer til at detektere ledige p-pladser og mange andre innovative løsninger, der giver kommunen værdifulde informationer om byen og bedre services til borgerne. Testområdet giver desuden mulighed for at virksomheder og universiteter mv. kan teste nye innovative teknologier til gavn for kommunens opgaveløsning i samarbejde med de relevante fagenheder i kommunen. Et andet eksempel i København er EnergyLab Nordhavn, som er et stort byudviklingsområde, hvor der arbejdes med løsninger der i særlig grad har fokus på energi.

I Odense er der ved at blive etableret hele tre Living Labs. Et med fokus på klimatilpasningsløsninger, der udvikles i forbindelse med områdefornyelsesprojekt. Et med fokus på at aktivere borgere og lokalsamfund gennem transparens og samskabelse. Og endelig er der et, der etableres i det nye borgerhus, hvor en lang række sensorer og deres muligheder testes.

I Vejle er der etableret en forening – Resilience Lab Denmark – som er et innovationssamarbejde for forsyningsresilience. Med udgangspunkt i Vejle by arbejder de på at samle danske partnere, som alle arbejder med fremtidens forsyningsløsninger til byer (klima, vand, energi og data), i et samarbejde for vidensdeling, netværk, uddannelse og international kommercialisering.

Målene med at etablere Living Labs er ofte at:

  • Skabe et testområde for byen med en fælles digital infrastruktur til at afprøve og kvalificere intelligente byløsninger i det rigtige byrum
  • Lave proof of concept på mulige bydækkende løsninger og få information til brug for budgetindspil mv. til fremtidige projekter
  • Samarbejde på tværs af forvaltningerne og skabe løsninger på byens udfordringer på tværs, så man ikke udruller siloløsninger, som kun løser et problem – det er dét Smart City handler om
  • Vise borgere, virksomheder og politikere fra ind- og udland, hvad vi kan bruge Smart City til

Udfordring

Kommunerne kan ikke udvikle Smart Cities alene. Derfor er det essentielt at etablere partnerskaber med virksomheder, borgere, vidensinstitutioner, klyngeorganisationer, forsyningsselskaber, andre kommuner, regioner og statslige enheder for at udvikle byerne i Danmark til nogle af verdens smarteste byer.

For at få regulært udbytte af innovationen inden for den digitale teknologi og få nye muligheder for at imødegå de udfordringer, som byerne står over for, er det essentielt, at der skabes løsninger, der er mulige at skalere op fra et Living Lab til hele byen eller store dele af den.

De Living Labs, der etableres, skal i højere grad samarbejde, sikre videnoverføring og skabe synergi ved at supplere hinanden og overføre viden frem for at teste de samme teknologier i konkurrence med hinanden. Her vil et netværk mellem de forskellige Living Labs kunne skabe merværdi. Nogle labs arbejder med fokus på udvikling, nogle med test i realistiske omgivelser og andre med koblingen til udbudsprocedurer. Her er det vigtigt at kunne koble viden sammen på tværs af Living Labs.

Hensyn

Når ny teknologi, nye organisationsformer og nye samarbejdsformer mellem den offentlig og private sektor afprøves og skal etableres, udfordres de gængse måder at arbejde på. Derfor er der brug for et mulighedsrum i forhold til jura, samarbejdsformer mm., som staten bør give byerne plads til.

Tilknytning til andre indsatser/projekter

Indsatsområdet Living Labs understøtter de øvrige Smart City-områder, idet det er her, der er mulighed for at teste nye løsningsmodeller, inden de skaleres op til hele byområder.

Kontakt

Københavns Kommune koordinerer indsatsen inden for dette tema. Hvis du vil vide mere, kan du finde kontaktpersonerne på vores kontaktside.